Referenties

WATERGANGEN WINNERSTRAATLOSSING EINDHOVENSEBAAN EN BIENTJE

Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Jaar: 2023-2024

Looptijd project: Oktober – heden

Omschrijving werkzaamheden:

Op de locaties Winnerstraatlossing, Eindhovensebaan en Bientje, treedt overlast op bij hevige neerslag. Hiermee voldeed het systeem niet aan de geldende normeringen zoals opgenomen in het provinciaal waterplan. Het project wordt uitgevoerd als onderdeel van de WB21-maatregelen, hierin zijn oplossingsrichtingen uitgewerkt in concrete maatregelen voor deze locaties.

Doelstelling is om binnen de beschikbare ruimte van de watergang het systeem te optimaliseren om zo te voldoen aan de NBW normering (normering Nationaal Bestuursakkoord Water). Dit wordt gedaan door middel van;

1) Verbreden van de watergang en vergroten van duikers

2) Groot onderhoud van de buffer en aanpassen inlaat en uitstroom van de buffer;

3) Benedenstrooms van de buffer herprofileren van de Winnerstraatlossing tot en met de Eindhovensebaan.

4) Herprofileren van de watergang en aanpassen van duikers in de Eindhovensebaan

5) Bereikbaarheid t.b.v. beheer en onderhoud optimaliseren

Inhoud opdracht:

  • Maaien watergangen
  • Verwijderen duikers
  • Verwijderen Aziatische duizendknoop
  • Opschonen watergangen
  • Ontgraven watergang (aanpassen leggerprofiel)
  • Afvoeren uitkomende grond
  • Aanbrengen van prefab duikers
  • Aanbrengen talud/ bodembescherming
  • Plaatsen hekwerk


Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.